Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)