Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)