Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)