Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng