Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng