Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)