Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)