Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)