Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)