Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)