Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)