Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)