Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)