Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)