Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)