Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)