Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng