Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng