Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng