Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng