Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)