Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)