Teng-ji̍p

Thiⁿ ē-kha ê chu-liāu thang khui sin kháu-chō a̍h-sī teng-ji̍p Holopedia.

Wikipedia 是由像您一樣的人構築的。
登入以貢獻。
 
Káⁿ bô kháu-chō?Ka-ji̍p Wikipedia