"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Pektiong thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
A-kun--a thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
Tōa-îⁿ ([[Hàn-jī]]: 大圓); Tōa-îⁿ-kho·-á ([[Hàn-jī]]: 大圓箍仔)
 
Tōa-îⁿ sī kiû-bīn bīn-téng ê 1-chióng te̍k-sû ê [[iⁿ]]. Tōa-îⁿ ū kúi-â-chióng ê tēng-gī. MúiBô-lūn toh-1 -chióng tēng-gī, lōnglóng-sī sio-siâng ê ì-sù.
 
*Tōa-îⁿ sī tī kiû-bīn bīn-téng 1 ê kap kîu ū kāng-khoán pòaⁿ-kèng ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī 1 ê kiû, 1 ê keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn chhiat chhut-lâi ê iⁿîⁿ.
*Tōa-îⁿ sī tī 1 ê kiû bîn-téng ē-sái ōe chhut-lâi ê siong tōa ê îⁿ.
 
184

次編輯