"IPhone" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
right|150px|thumb|[[iPhone 6S]] '''iPhone''' sī Apple kong-si kî-hā gián-hoat ê hêng-tōng tiān-ōe hē-lia̍t; i... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~
{{lowercase title}}
[[File:IPhone6 silver frontface.png|right|150px|thumb|[[iPhone 6S]]]]
'''iPhone''' sī [[Apple kong-si]] kî-hā gián-hoat ê [[hêng-tōng [[tiān-ōe]] hē-lia̍t; i tah-chài Apple kong-si gián-hoat ê [[iOS]] [[chhiú-ki]] [[chok-gia̍p hē-thóng]]. [[iPhone (tē-it tāi)|Tē-it tāi iPhone]] tī 2007 nî 1 goe̍h 9 hō, iû tông-sî Apple kong-si ê CEO [[Steve Jobs]] hoat-pò͘, pēng tī kāng-nî 6 goe̍h 29 hō chèng-sek hoat-siū. 2015 nî 9 goe̍h 9 hō, Apple kong-si tī [[Bí-kok]] [[Kū-kim-soaⁿ]] kí-hêng sin-sán-phín hoat-pò͘-hōe téng, thui-chhut tē-káu tāi sán-phín [[iPhone 6S]], tī kāng-nî 9 goe̍h 25 hō chèng-sek hoat-siū. Apple kong-si kî-hā [[tì-hūi-hêng chhiú-ki]] iPhone hē-lia̍t, iōng kò-pia̍t thui-chhut ê khoán-sek lâi kè-sǹg, ē-sái sī choân-kiû siau-liōng tē-it-tōa ê tì-hūi-hêng chhiú-ki.
 
iPhone ê [[sú-iōng-chiá kài-bīn]] kiàn-li̍p tī se̍h chhiú-ki ê [[to-tiám chhiok-khòng]] êng-bō͘, tong-tiong pau-koat tio̍h [[hi-gí kiàn-poâⁿ]]. I sī chi̍t-khoán kiat-ha̍p tio̍h hip-siàng kong-lêng, kò-jîn sò͘-ūi chō͘-lí, mûi-thé pò͘-hòng-khì, ióng-iú siu-hoat [[tiān-chú iû-kiāⁿ]], bû-soàⁿ thong-sìn chong-tì, bāng-ia̍h liû-lám téng-téng kong-lêng ê tì-hūi-hêng chhiú-ki, pēng chi-oān [[Wi-Fi]], [[2G]], [[3G]] kap [[LTE]] ê liân-chiap; ki-î chiân-su̍t liân-chiap liân-soàⁿ kàu [[VPN]] sù-ho̍k-khì, si̍t-hiān hi-gí choan-soàⁿ bāng-lō͘ ho̍k-bū. I iáu ē-sái lo̍k-iáⁿ, hip-siàng, siu-hoat tiān-chú-phoe kap liû-lám bāng-ia̍h. Kî-thaⁿ kong-lêng chhiūⁿ tiān-tōng iû-hì, chham-khó kang-chok, [[GPS]] tō-hâng kap liân-chiap siā-kûn bāng-lō͘ téng-téng, chia-ê lóng ē-sái thàu-kòe hā-chài èng-iōng thêng-sek lâi si̍t-hiān, téng-î sī chi̍t tâi sok-sió te̍k-hòa ê [[kò-jîn tiān-náu]].
6,138

次編輯