"Phau-ta-hún" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: Phau-ta-hún koh kiò chò ke-nn̄g-ko hoat-hún, sī chi̍t chóng pe̍h-sek ê hún, chú-iàu sêng-hun sī so͘-tá-hún, lîn-sng-iâm kap tiān-hún, tū chúi liáu-āu tō ē chi...)
 
無編輯摘要
'''Phau-ta-hún''' koh kiò chò ke-nn̄g-ko hoat-hún, sī chi̍t chóng pe̍h-sek ê hún, chú-iàu sêng-hun sī so͘-tá-hún, lîn-sng-iâm kap tiān-hún, tū chúi liáu-āu tō ē chiâⁿ kín sán-seng jī-ióng-hoà-thoà, hō͘ ke-nn̄g-ko phòng-toā.