"Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Chiam-tùi '''[[lí-sióng khì-thé]] ê [[chōng-thài hong-thêng-sek]]''' sī [[Boyle hoat-chek]], [[Charles hoat-chek]] chham [[Gay-Lussac hoat-chek]] ê thóng-ha̍p, biâu-su̍t [[khì-thé]] ê [[ap-le̍k]], [[thé-chek]], [[bu̍t-chit ê liōng]], chham [[un-tō͘]] ê koan-hē.
 
hong-thêng-sek:
:<math>\ pV = nRT </math>
 
kái-soeh:
:<math>\ p </math> sī khì-thé ê cho̍at-tùi [[ap-le̍k]] (absolute pressure).
:<math>\ V </math> sī khì-thé ê thé-chek.
:<math>\ n </math> sī khì-thé ê [[mole-sò͘]].
:<math>\ R </math> sī [[khì-thé siông-sò͘]],
:<math>\ T </math> sī [[cho̍at-tùi un-tō͘]].
 
 
[[Category:Hòa-ha̍k]]