"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
|}
 
現代的'''中華民國'''是統治[[臺灣]]島、[[talk:Phêⁿ-ô͘|澎湖]][[talk:Kim-mn̂g|金門]][[talk:Má-chó͘-tó|媽祖島]]佮附近的小島的政治體,中華民國的[[政府]]主張(人因)代表一个[[talk:kok-ka|國家]],毋過世界大部份的國家毋承認,部份[[talk:Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng|臺灣獨立運動]]的理論家嘛否定這个主張。
 
總統: [[talk:Má Eng-kiú|馬英九]]
 
行政院長: [[talk:Lâu Tiāu-hiân|劉兆玄]]
 
中華民國的[[憲法]]無規定[[talk:koaⁿ-hong gí-giân|官方語言]],毋過[[talk:Hoâ-gí|華語]] (號做國語)是實際上唯一的官方語言。
__toc__
=== 名稱 ===
 
西方的媒體較濟共"臺灣"當做"中華民國"的同義詞,啊"[[talk:Tiong-kok|中國]]"當做是[[talk:Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|中華人民共和國]]的簡稱,中華民國的媒體佮政府嘛共"臺灣","中華民國" 當做相(相同),不而過干焦有部份媒體叫"中華人民共和國"做"中國",佇[[talk:Léng-chiàn|冷戰]]時代,中華民國嘛號做"自由中國"。
 
佇國際領域,中華民國定定不得已用其他的名稱,包括''Chinese Taipei'' (中華臺北),[[talk:Sè-kài Bō͘-e̍k Cho͘-chit|世界貿易組織]]用''Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu'' ("臺澎金馬獨立關稅領域")。
 
=== 歷史 ===
 
對1911年開始,中華民國承續[[talk:Chheng Tè-kok|清帝國]]的統治,領土範圍包括[[talk:Se-chōng|西藏]][[talk:Sin-kang|新疆]][[talk:Bông-kó͘|蒙古]]
 
1921年蒙古宣布脫離中國。
 
1949年中華民國的統治集團予[[talk:Tiong-kok Kiōng-sán-tóng|中國共產黨]]推翻,走路去到臺灣省。
 
=== 政治 ===
==== 領土 ====
 
蒙古佇1922年宣布脫離獨立,而且得著[[talk:So·-liân|蘇聯]]的支持,總是中華民國的政府到甲1945年才承認,無joā久閣翻頭毋共承認,一直到 ? 年。
 
久長以來,中華民國的[[憲法]]認定領土包含蒙古佮中華人民共和國認定的領土(包括臺灣)。
=== 行政 ===
 
中華民國的行政體制實際管轄二个[[talk:séng|省]]佮二个[[talk:ti̍t-hat-chhī|直轄市]]:
 
* [[talk:Tâi-oân-séng|臺灣省]]
** 16个[[talk:koān|]]
** 5个[[talk:séng-hat-chhī|省轄市]]
* [[talk:Hok-kiàn-séng|福建省]]:[[talk:Hok-kiàn|福建]]的少部份
** 2个縣([[talk:Kim-mn̂g|金門]][[talk:Liân-kang|連江]][[talk:Má-chó͘-tó|馬祖島]])
* 2个直轄市
**[[talk:Ko-hiông-chhī|高雄市]]
**[[talk:Tâi-pak-chhī|臺北市]]
 
[[talk:Tong-soa-tó|東沙島]]
7,175

次編輯