"Siáu-soat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau Luuva (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1450567
(Chhú-siau Luuva (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1450567)
'''Siáu-soat''' sī [[bûn-ha̍k]] ê 1-khoán piáu-hiān khoán-sek, Eng-gí sī '''''fiction'''''<ref>{{cite dictionary|title=Fiction |dictionary=English and Chinese dictionary of the Amoy dialect|author=John Macgowan|year=1883|url=https://archive.org/stream/cu31924023550878#page/n179/mode/2up}}
</ref>, pau-koat kok khoán keng-kòe sióng-siōng ê kò͘-sū, ia̍h chio̍h sī kóng m̄-sī giâm-keh kun-kù sū-si̍t ê chhòng-chok hêng-sek.
 
Pún lūi chhòng-chok chiàn tong-tāi ê ì-gī, tû-liáu chok-bûn í-gōa, mā pau-koat hiān-tiûⁿ piáu-ián, tiān-tiáⁿ, tiān-sī-kio̍k, tiān-náu iû-hì, [[kak-sek poaⁿ-ián iû-hì]] téng-téng. Chóng-sī i goân-té ê ì-sì sī chí bûn-ha̍k ê lūi-hêng, pau-koat [[tn̂g-phiⁿ siáu-soat]] (''novel''), [[novella]], [[té-phiⁿ kò͘-sū]], kio̍k-pún téng-téng.
 
Siáu-soat ê loē-iông lâi kóng, hām [[sûi-pit]], [[phêng-lūn]] kap [[le̍k-sú]] bô kâng, siáu-soat bô tō-sī ēng chōng-khang ê kò͘-sū lâi piáu-hiān, bô tō-sī kā sū-si̍t-siōng ū ê kò͘-sū kā kái-pian; nā chhiú-lō͘ lâi kóng, khah chē sī ēng [[sàn-bûn]] ê khoán-sek, sui-bóng mā ū siáu-soat chok-phín hō͘ chi̍t-koá ha̍k-chiá jīn-ûi khah oá tī [[si]] ê hêng-thé. (Pí-lūn [[Zhivago Sian-siⁿ]]).
 
Siáu-soat tī [[Eng-gí]] hō-chò ''novel'', chit-ê jī hām [[Se-pan-gâ-gí]] ê ''novela'' kap [[Hoat-gí]] ê ''nouvelle'' kâng gí-goân, goân-té tī [[Latin-gí]] lóng-sī "sin ê siau-sit (ia̍h kò͘-sū)" ê ì-sù.
== Lōe-iông hun-lūi ==
 
Nā chiàu loē-iông ê pō͘-lūi, siōng-bô ū ē-bīn chit-kúi-lūi:
Siáu-soat nā chiàu tn̂g-té, thang hun-chò [[tn̂g-phiⁿ siáu-soat]], [[tiong-phiⁿ siáu-soat]], [[té-phiⁿ siáu-soat]] kap [[ke̍k-té-phiⁿ siáu-soat]]. Nā chiàu loē-iông ê pō͘-lūi, siōng-bô ū ē-bīn chit-kúi-lūi:
 
* [[Kho-ha̍k siáu-soat]] (''science fiction'')
* [[Chhui-lí siáu-soat]]
 
== [[Category:Bûn-ha̍k ==]]
Siáu-soat nā chiàu tn̂g-té, thang hun-chò [[tn̂g-phiⁿ siáu-soat]], [[tiong-phiⁿ siáu-soat]], [[té-phiⁿ siáu-soat]] kap [[ke̍k-té-phiⁿ siáu-soat]].
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
[[Category:Siáu-soat]]