"Ferreiros (Póvoa de Lanhoso)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng