"Chò-phōaⁿ tōng-bu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Tē 3 chōa:
 
== Kóng-hoat ==
Ū chi̍t jī '''thióng-bu̍t''' lâi chheng chit khoán tōng-bu̍t, m̄-koh [[Hō-ló-ōe]] si̍t-chè seng-oa̍h chin hhánhán--tit teh ēng, lóng sī kaⁿ-taⁿ kóng "tōng-bu̍t" khah chē.
 
Pún kài-liām chāi [[Eng-gí]] sī ''pet'', sī tùi [[Scot-lân]] kap Pak [[Eng-lân]] thoân ji̍p, khí-goân bô chheng-chó, chóng-sī chá-liân ū "[[lo̍h-sèng]] ê tōng-bu̍t" ê ì-sù.<ref>[http://www.etymonline.com/index.php?term=pet pet], Online Etymology Dictionary.</ref>