"IPhone" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
 
iPhone ê [[sú-iōng-chiá kài-bīn]] kiàn-li̍p tī se̍h chhiú-ki ê [[to-tiám chhiok-khòng]] êng-bō͘, tong-tiong pau-koat tio̍h [[hi-gí kiàn-poâⁿ]]. I sī chi̍t-khoán kiat-ha̍p tio̍h hip-siàng kong-lêng, kò-jîn sò͘-ūi chō͘-lí, mûi-thé pò͘-hòng-khì, ióng-iú siu-hoat [[tiān-chú iû-kiāⁿ]], bû-soàⁿ thong-sìn chong-tì, bāng-ia̍h liû-lám téng-téng kong-lêng ê tì-hūi-hêng chhiú-ki, pēng chi-oān [[Wi-Fi]], [[2G]], [[3G]] kap [[LTE]] ê liân-chiap; ki-î chiân-su̍t liân-chiap liân-soàⁿ kàu [[VPN]] sù-ho̍k-khì, si̍t-hiān hi-gí choan-soàⁿ bāng-lō͘ ho̍k-bū. I iáu ē-sái lo̍k-iáⁿ, hip-siàng, siu-hoat tiān-chú-phoe kap liû-lám bāng-ia̍h. Kî-thaⁿ kong-lêng chhiūⁿ tiān-tōng iû-hì, chham-khó kang-chok, [[GPS]] tō-hâng kap liân-chiap siā-kûn bāng-lō͘ téng-téng, chia-ê lóng ē-sái thàu-kòe hā-chài èng-iōng thêng-sek lâi si̍t-hiān, téng-î sī chi̍t tâi sok-sió te̍k-hòa ê [[kò-jîn tiān-náu]].
[[Category:IPhoneiPhone| ]]