"Cyber khióng-pò͘-chú-gī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Cyber khióng-pò͘-chú-gī''' (Eng-gí: ''cyberterrorism'' "sái-boh *") sī chí lī-ēng Internet si̍t-hêng po̍k-le̍k oa̍h-tāng gûi-hāi lâng a… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
 
[[Category:Internet]]
[[Category:Khióng-pò͘ -chú-gī]]