"Sîn-sèng Lô-má Hông-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{redirect|Lô-má-lâng ê Hông-tè|Lô-má Tè-kok ê hông-tè|Lô-má hông-tè}}
'''Sîn-sèng Lô-má Hông-tè''', goân La-teng-gí kóng ''Romanorum Imperator'', ì-sù sī "Lô-má-lâng ê Hông-tè". In sī [[Sîn-sèng Lô-má Tè-kok]] ê thóng-tī-chiá. Chá-kî sī choan-khoân--ê, tām [[Caroling ông-tiâu|Caroling sî-kî]] chit-ê hâm-thâu choán-piàn chò siū [[soán-tè-hô͘]] soán--chhut-lâi ê kun-chú. Āu--lâi [[Chong-kàu Kái-kek]] liáu-āu koh piàn chò sī tòng-soán-chiá su-iàu keng-kòe [[Kàu-hông]] ê ka-bián lâi khak-jīm tè-ūi.