"Chúi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hoà-ha̍k为Hòa-ha̍k)
無編輯摘要
[[File:Drinking water.jpg|thumb|Chúi-tō-thâu chhut--lâi ê chúi]]
'''Chúi''' (水) sī [[tē-kiû]]-téng siōng-kài phó·-thong ê [[e̍k-thé]]. Chúi bô sek-chúi, phīⁿ--khí-lâi kap tam--khí-lâi mā bô bī. [[Ô·]], [[hái]], [[hô]] kap [[khe]] lāi-té lóng-sī chúi. Ùi thiⁿ-téng lo̍h--lo̍h-lâi ê chúi tō sī [[hō·-chúi]]. Chúi nā léng kah chi̍t-ê têng-tō·, tō ē [[kian-tàng]], soah pìⁿ-chò [[peng]] ia̍h-sī [[seh]]. Nā chún chúi tú sio kah chi̍t-ê thêng-tō·, i tō ē [[kún]], pìⁿ-chò [[chúi-ian]].
 
[[Si̍t-bu̍t]], [[tōng-bu̍t]], hām [[lâng]] lóng tio̍h chia̍h chúi chiah ē o̍ah, in-ūi chúi tī o̍ah-mi̍h ê thé-lāi ū thài-chē lō·-iōng tī-leh. Pí-lūn-kóng, chúi sī [[kōaⁿ]], [[hoeh]], [[chhùi-nōa]], kap [[jiō]] siōng-chú-iàu ê sêng-hūn. Kōaⁿ hō· sin-thé bē siuⁿ lōa, hoeh ùi [[ūi-tn̂g]] kā [[êng-ióng]] sàng khì kàu sin-thé ê ta̍k-ê pō·-hūn, hō· lán ē o̍ah. Chhùi-nōa pang-chān lâng kap tōng-bu̍t kā chia̍h-mi̍h siau-hòa. Jiō kā bái ê [[hòa-ha̍k-phín]] sàng lī-khui sin-thé.
匿名使用者