"Liâm-ha̍p-che" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Firestop mortar mixing.jpg|thumb|250 px|С]]
'''Liâm-ha̍p-che''' (黏合劑, ''cement'') tī [[khí-kho]] chú-iàu iōng tī 2 ê hong-bīn, tē-1 sī tan-to̍k he̍k kah kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ chò-hoé chò [[siu-ho̍k-thé (khí-kho)|siu-ho̍k]] [[chiù-khí]] ê châi-liāu; tē-2 sī kā [[siu-ho̍k-thé]] liâm tī [[chhùi-khí]] téng-thâu. Iàu-ū chi̍t-kóa liâm-ha̍p-che ū te̍k-sû ê kong-lêng, iōng tī [[gê-thé ho̍k-sêng-ha̍k|gê-thé ho̍k-sêng]], [[kin-kńg tī-liâu]], [[khí-go̍k kiáu-chèng-ha̍k|tiau-chhùi-khí]], [[gê-chiu-pēⁿ-ha̍k|khí-chiu-pēⁿ tī-liâu]], kap khí-kho ê chhiú-su̍t.