"Dmitrij Ivanovič Mendeleev" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng