"Ín-kù-tiám" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Ín-kù-tiám''' sī chi̍t lūi phiau-tiám hû-hō, it-poaⁿ chiâⁿ tùi, ēng lâi piáu-hiān kóng-ōe, ín-kù, ia̍h te̍k-pia̍t ê phiàn-gí.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
{{Punctuation marks}}
 
'''Ín-kù-tiám''' sī chi̍t lūi [[phiau-tiám hû-hō]], it-poaⁿ chiâⁿ tùi, ēng lâi piáu-hiān kóng-ōe, ín-kù, ia̍h te̍k-pia̍t ê [[phiàn-gí]].