"Tek-ì-chì Pang-liân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tek-kok le̍k-sú为Tek-kok ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Tek-kok le̍k-sú为Tek-kok ê le̍k-sú)
{{stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:Tek-kok ê le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Au-chiu ê le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Ò-tē-lī ê le̍k-sú]]