"Imam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Imam''' sī chi̍t khoán Islam ê thâu-lâng-ūi. Che it-poaⁿ ēng chò Sunni-phài chheng-chin-sī iah Muslim siā-lí ê ho̍k-sāi thâu. Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Imam''' sī chi̍t khoán Islam ê thâu-lâng-ūi. Che it-poaⁿ ēng chò Sunni-phài chheng-chin-sī iah Muslim siā-lí ê ho̍k-sāi thâu. Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)