"Bí-ti-oh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Bí-ti-oh''' ([[Eng-gí]]: ''video'') sī chi̍t lūi tiān-chú mûi-thé, ē-tàng hông [[lio̍k-iáⁿ]], [[khó͘-pih]], [[hòng-sàng]] kiam hián-sī.
 
Bí-ti-oh ê phín-chit chú-iàu sī siū tio̍h [[kái-siōng-tō͘]] (''resolution'') kap [[thè-ōaⁿ-sin-lu̍t]] (''refresh rate'') ê éng-hióng. In hông siu-chûn ia̍h sī thoân-pò ê hong-sek chē khoán, ū keng-kòe bû-sòaⁿ-tiān, chû-tòa, kng-tiap ia̍h sī tiān-náu tóng-àn téng hêng-sek.
 
== Iōng-gí ==
匿名使用者