"Chéng (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Tēng-gī ==
Kho-ha̍k-kài tùi chèng ū chin-chē bô-kâng ê jīn-tēng hong-sek. Chi̍t-ê khah phó͘-thong m̄-koh bô chún-khak ê tēng-gī sī kóng "bô-kâng [[sèng-piat]] ē-sáisài [[kau-phoè]], pēng-chhiá seⁿ hā ū seng-thòaⁿ lêng-le̍k ê āu-tāi ê chi̍t kûn seng-bu̍t."
 
[[Ernst Mayr]] ū chi̍t thò tēng-gī sī kóng chéng sī "si̍t-chè he̍k-chiá ē-tàng kau-phòe chū-jiân cho̍k-kûn kûn-thé, in kap kî-tha kûn-thé ê seⁿ-thòaⁿ hō͘-siong sī to̍k-li̍p--ê" (''groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups'').<ref name="Queiroz">{{cite journal |author=de Queiroz K |title=Ernst Mayr and the modern concept of species |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=102 |issue= Suppl 1 |pages=6600–7 |year=2005 |pmid=15851674 |pmc=1131873 |doi=10.1073/pnas.0502030102}}</ref>