"Hoat-kok-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Hoat-kok-lâng''' (''Français'') sī chi̍t-ê [[bîn-cho̍k]], hâm Hoat-kok pún-sin ê jîn-bîn, í-kipkap kî-tha in-ūichiàu hoat-lu̍t, le̍k-sú he̍k-chiá bûn-hòa koan-hē ū Hoat-kok-lâng sin-hūn ê kûn-thé.
 
Chá- Hoat-kok chit ūi sī tòa [[Kelt-lâng]] (siông-sè chú-iàu sī Kelt lāi-bīn ê [[Gallia-lâng]]), āu--lâi koh lām ji̍p-lâi [[Roman-lâng]] (chú-iàu sī [[Lô-má-lâng]]) kap [[German-lâng]] (chú-iàu sī [[Frank-lâng]]), 19 sè-kí liáu-āu, koh ū tōa-liōng ê sè-kài kok-tē î-bîn kòe--lâi.
 
{{stub}}
匿名使用者