"Siáu-soat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
{{other uses}}
 
'''Siáu-soat''' ia̍h '''sió-soat''' sī [[bûn-ha̍k]] ê 1-khoán piáu-hiān khoán-sek.
 
Siáu-soat ê loē-iông lâi kóng, hām [[sûi-pit]], [[phêng-lūn]] kap [[le̍k-sú]] bô kâng, siáu-soat bô tō-sī ēng chōng-khang ê kò͘-sū lâi piáu-hiān, bô tō-sī kā sū-si̍t-siōng ū ê kò͘-sū kā kái-pian; nā chhiú-lō͘ lâi kóng, khah chē sī ēng [[sàn-bûn]] ê khoán-sek, sui-bóng mā ū siáu-soat chok-phín hō͘ chi̍t-koá ha̍k-chiá jīn-ûi khah oá tī [[si]] ê hêng-thé. (Pí-lūn [[Zhivago Sian-siⁿ]]).
 
Siáu-soat nā chiàu tn̂g-té, thang hun-chò [[tn̂g-phiⁿ siáu-soat]], [[tiong-phiⁿ siáu-soat]], [[té-phiⁿ siáu-soat]] kap [[ke̍k-té-phiⁿ siáu-soat]].
 
== Lōe-iông hun-lūi ==
匿名使用者