"Gī-hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (Sunshine678 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Gī-hoē kòe Gī-hōe
~無編輯摘要
'''Gī-hōe''' (議會) sī chi̍t ê [[chèng-hú]] ê [[li̍p-hoat]] ki-koan. [[Kok-ka]] ê gī-hōe kiò-chò '''kok-hōe''' (國會). Gī-hōe ê hōe-oân sī jîn-bîn ì-kiàn ê tāi-piáu, tiāⁿ-tiāⁿ sī tùi [[soán-kí]] lâi soán--chhut-lâi--ê, m̄-koh mā ū hōng chí-phài--ê. Gī-hōe it-poaⁿ ū koân-le̍k thang soan-chiàn, hô-tâm, phoe-chún gōa-kau ê tiâu-iok, soán-chhut chèng-hú, pà-bián chèng-hú, phōe-chún [[ū-soàn]] téng-téng. Ū-ê gī-hōe mā ū soán [[kok-ka ê thâu-lâng]] ê koân.
{{stub}}
 
94

次編輯