"Poltava Chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lamchuhan-bot sóa Poltava séng chit ia̍h khì Poltava Chiu: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi bûn-chiuⁿ kiàn-tì khang-khòe
~ (pang-chō͘ User:唐吉訶德的侍從 sóa lūi-pia̍t ê tōng-chok)
~ (Lamchuhan-bot sóa Poltava séng chit ia̍h khì Poltava Chiu: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi bûn-chiuⁿ kiàn-tì khang-khòe)
1,910,099

次編輯