"Chéng (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Kho-ha̍k-kài tùi chèng ū chin-chē bô-kâng ê jīn-tēng hong-sek. Chi̍t-ê khah pó͘-thong m̄-koh bô chún-khak ê tēng-gī sī kóng "bô-kâng [[sèng-piat]] ē-sái [[kau-phoè]], pēng-chhiá seⁿ hā ū seng-thòaⁿ lêng-le̍k ê āu-tāi ê chi̍t kûn seng-bu̍t."
 
Chèng ê ē-kha mā ē-sái koh hun [[á-chéng]] (''subspecies''), ia̍h sī kî-tha hō͘-siōng chha-piat pí chéng kap chéng chi kan koh khah sió ê hun-lūi, chhan-chhiūⁿ [[phín-chéng]], [[piàn-chéng]], ia̍h [[chai-poê-chéng]] téng-téng.
 
{{stub}}
匿名使用者