"Un-phiau" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 84.231.242.141 ê siu-kái, kái tńg khì Chùn-hiàn siōng bóe ê siu-tēng-pún)
~無編輯摘要
'''Un-phiau''' sī [[un-tō·]] ê phiau-sī, bo̍k-chêng thong-hêng ê un-phiau ū saⁿ-chióng, hun-pia̍t sī [[Liap-sī]] (Celsius a̍h Centigrade), [[Hôa-sī]] (Fahrenheit), kap [[Khái-sī]] (Kelvin) un-phiau, kî-tiong Khái-sī un-phiau iā-chheng-chòe cho̍at-tùi un-phiau (absolute temperature scale).
 
#Liap-sī un-phiau ē-tàng-kóng sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p-ēng--ê, hiān-chú-sî tāi-pō·-hūn ê kok-ka lóng chhái-iōng chit-chióng khah-hong-piān ê un-phiau.
#Hôa-sī un-phiau gôan-té sī [[Eng-gí]] kok-ka só· sú-iōng--ê, put-kò chit-má tî-liáu [[Bí-kok]] í-gōa, chin-chē Eng-gí kok-ka mā lóng chiām-chiām hòng-khì Hôa-sī un-phiau, chhái-iōng Liap-sī.
 
Hôa#Khái-sī un-phiau gôansiāng-chú-iàu[[Engkho-gí]] kokha̍k-kakài só·teh sú-iōng--ê, putchin-chē chitkong-sek lāi-liáu [[Bí-kok]]ê íun-gōatō·, chin-chē Eng-gí kok-ka mā lóng chiām-chiām hòngchhái-khìiōng Hôakhái-sī un-phiau, chhái-iōng Liap-sī.
 
Khái-sī un-phiau siāng-chú-iàu sī kho-ha̍k-kài teh sú-iōng--ê, chin-chē kong-sek lāi-té ê un-tō·, lóng-sī chhái-iōng khái-sī un-phiau.
 
[[category:Piau-chún]]
14,442

次編輯