"Tai-á-bí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
Khêng-si̍t tai-á-bí m̄-sī ko·-1-khóan [[si̍t-bu̍t]], sè-kài ta̍k-só·-chāi iá-chéng--ê hām ū lâng chèng-choh--ê tai-á-bí sī chiâⁿ cha̍p-chhò--ê.
 
The̍h [[Tâi-oân]] chò lē, it-poaⁿ kóng ê tai-á-bí sī sio̍k-tī [[si̍t-bu̍t-ha̍k]] [[Gramineae]]-kho]] ê 1-khóan it-liân-seng [[châng-á-lūi]](chháu-pún) ê si̍t-bu̍t.
 
Tai-á-bí sī [[Tâi-oân goân-chū-bîn]] put-chí-á tiōng-iàu ê choh-bu̍t, m̄-nā sī tī phó·-thong-sî-á chú pn̄g chú bê lâi chia̍h, mā ēng lâi kek-[[chiú]], chò bô-kâng ê sì-siù, tai-á-bí ê chháu-kut téng-téng koh thang ēng lâi chò [[cheng-siⁿ]] ê chhī-liāu.
1,082

次編輯