"Soàⁿ-lia̍p-thé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
(hoan-e̍k ''endosymbiotic theory'')
~無編輯摘要
<br/>4) [[Matrix (seng-bu̍t-ha̍k)|Matrix]]
]]
[[Sè-pau seng-bu̍t-ha̍k]] só͘ kóng ê '''soàⁿ-lia̍p-thé''' (''mitochondrion'', [[Hi-lia̍p-gí]] ''mitos'' "soàⁿ"+ ''khondrion'' "lia̍p-á-mi̍h") sī [[chin-he̍k sè-pau]] lāi-bīn ê 1 chióng [[sió-khì-koan]] (''organelle''). Toā-hūn chin-he̍k sè-pau ū soàⁿ-lia̍p-thé. Soàⁿ-lia̍p-thé chhiâng-chāi hō͘ lâng biô-siá sī chhin-chhiūⁿ "sè-pau hoat-tiān-chhiúⁿ", in-ūi in chú-iàu ê kong-lêng sī iōng (''oxidative phosphorylation'') kā [[iú-ki]] mi̍h choán-pìⁿ-chiâⁿ lêng-goân (siu tī [[ATP]] lāi-té). 1-ê sè-pau it-poaⁿ ū pah-goā-kâi chì chheng-goā-kâi soàⁿ-lia̍p-thé, só͘ chiàm ê ūi kàu kah (''cytosol'') ê 25%. Soàⁿ-lia̍p-thé ū ka-kī ê [[DNA]]. Kin-kù [[Loēloē-kiōng-seng lí-lūn]] (''endosymbiotic theory'') ê thui-lí, in pún-chiâⁿ sī sè-pau í-goā ê to̍k-li̍p seng-bu̍t, āu--lâi chiah pìⁿ-chiâⁿ sió-khì-koan.
{{phí}}
 
14,442

次編輯