"Sat-bó͘-jíⁿ-kì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bullet (•) kái middledot (·)
無編輯摘要
 
~ (bullet (•) kái middledot (·))
{{Le̍k-sú-su}}
'''Sat-bó•bó·-jíⁿ-kì-chiūⁿ''' ê chú-tê kin Kū-iok kî-thaⁿ ê le̍k-sú-su sio-tâng, to kiông-tiāu tùi Sîn tiong-sêng chiū pit-tēng sêng-kong, lî ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng pit-tēng cho-iàⁿ. Chit chi̍t-tiám chāi Sîn kip [[Í-lī]] ê sìn-chū tiong chheng-chhó tē chí-chhut: “''in-ūi chun-tiōng Góa ê, Góa beh chun-tiōng I, biáu-sī Góa ê, i beh siū khòaⁿ-khin''”. Pún-su sū-su̍t Í-sek-lia̍t jîn-bîn tùi kiàn-li̍p ông-kok chit-ê sū-kiāⁿ ê ho̍k-cha̍p chêng-sū. [[Iâ-hô-hoa]] sī [[Í-sek-lia̍t]] ê si̍t-chè kun-ông, tān-sī ûi-liáu bóan-chiok jîn-bîn ê gōan-bōng, Iâ-hô-hoa ûi im sóan-li̍p chi̍t-ê kun-ông. Sū-si̍t siāng kok-ông ([[Sò-lô]]) kap jîn-bîn to siū Sîn ê lu̍t-hoat hā, só•só·-iú jîn-bîn to siū sio-tâng ê thāi-gū.
 
'''Sat-bó•bó·-jíⁿ-kì-hā''' sī chiūⁿ kòan ê sio̍k-phiⁿ, kì-su̍t [[Tāi-pi̍t]] chok ông ê le̍k-sú chiông i thóng-tī lâm-hong ê [[Iû-tāi]] khai-sí kàu i thóng-tī chôan-kok pau-koat pak-hong ê [[Í-sek-lia̍t]] ûi-chí. [[Tāi-pi̍t]] ê seng-pêng kah i hui-hông ê kong-gia̍p kip Í-sek-lia̍t lâng lâu-hā liáu chhim-khek ê yìn-chhiūⁿ. In-chhú chāi āu-sè, múi-chhù tang kok-ka cho-gū chai-lān, jîn-bîn khoah-bāng hiân-kun chhut-lâi kái-kiù sî-kan, im to kî-bōng chiông [[Tāi-pi̍t]] ê chú-sun tiong-kan ū ná-chhiūⁿ siōng Tāi-pi̍t ê chi̍t-ūi léng-siù chhut-hiān.
 
[[Category:Sèng-keng]]
14,442

次編輯